Marknad och trafik

En analys över marknaden för långväga resande visar att snabb- och höghastighetstågen kommer att ha goda förutsättningar även i framtiden, givet att:

  • Restiderna är korta och attraktiva, i synnerhet när det gäller tjänsteresor
  • Biljettpriserna är låga, i synnerhet för privatresor
  • Turtätheten är hög, speciellt för korta och medellånga resor
  • God komfort och service.

Dessa krav måste uppfyllas för nya snabb- och höghastighetståg som Gröna Tåget.

Ett viktigt mål för Gröna Tåget är att skapa ett standardtåg som är flexibelt nog att kunna användas för flera olika trafikuppgifter samt vara interoperabelt i hela Skandinavien.

Korta tågsätt medger intressanta trafikeringsalternativ som genererar högre intäkter och som i vissa fall minskar kostnaderna, speciellt när nyttjandegraden kan ökas. En förutsättning är att till- och frånkoppling kan göras snabbt och lätt även under vinterförhållanden.

Tre faktorer utmärker sig som speciellt viktiga för att uppnå en bra ekonomisk effektivitet i tågdriften:

  • Hög beläggningsgrad
  • Högt utrymmesutnyttjande
  • Hög medelhastighet, inklusive uppehållstid.

Gröna Tåget är ett förslag till koncept med målet att förbättra dessa tre punkter jämfört med de existerande tågalternativ som finns idag. Platsutnyttjandet har ökat med hjälp av en bredare vagnskorg som medger fler bekväma säten i varje vagn. Den bredare vagnskorgen tillåter 2+3 säten i bredd i andra klass och 2+2 i första klass, vilket reducerar totalkostnaden per platskilometer med 15 % jämfört med en normal eller kontinental vagnsprofil. Lägre biljettpriser ökar attraktiviteten och stärker konkurrenskraften.

En högre medelhastighet kan uppnås genom en bättre acceleration och korglutning i kurvorna. Korglutningen ökar lönsamheten på banor med mindre kurvradier genom att högre hastigheter kan hållas i kurvor, vilket gör att omloppstiderna kan kortas och färre tågsätt behövas. Även kortare uppehållstider ger lägre kostnader, speciellt på stationer med högt kapacitetsutnyttjande och kan bidra till minskade förseningar och, indirekt, öka kapaciteten för järnvägen.