Det här är Gröna Tåget

Gröna Tåget är ett forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt som har som mål att definiera ett koncept och utveckla teknik för framtida snabbtåg upp till 250 km/h för äldre banor, och höghastighetståg för nya stambanor, tekniskt anpassade för de nordiska länderna. Här inkluderas Sverige, Norge, Danmark, Finland och möjligen även de baltiska länderna. Målet är interoperabilitet (möjligt att trafikera) på viktigare elektrifierade linjer i de skandinaviska länderna, dvs. Sverige, Norge och åtminstone delar av Danmark.

Gröna Tåget ger en samling idéer, förslag och beprövade tekniska lösningar för tågtrafikoperatörer, industrin och infrastrukturförvaltare. Gröna Tåget är ett förslag till tågkoncept bestående av ett antal tekniska lösningar för förbättrade och mer kostnadseffektiva snabba regionala och interregionala persontåg. Projektet kommer inte att ta fram någon prototyp. Köpare av framtida tåg, i samarbete med industrin, måste bestämma vilka förslag och tekniska lösningar som slutligen kommer att användas.

För att vara attraktivt för resenärer är ett antal utbudsfaktorer mycket viktiga, alla dessa är behandlade i Gröna Tåget-programmet. Dessa är:

• Kort restid
• Låga totala driftskostnader för operatörerna, som möjliggör låga biljettpriser för resenärerna
• Hög turtäthet (dvs. täta avgångar) och flexibel tågstorlek
• Bra service och komfort för resenärerna
• Goda miljöprestanda, t.ex. låg energiförbrukning och bullernivå, trots högre hastigheter
• Hög kapacitet och säkerhet
• Hög tillförlitlighet och tillgänglighet, speciellt i det stränga nordiska vinterklimatet och även efter kollision med vilda djur.

En övergripande viktig grön egenskap är att tågtrafiken är attraktiv och har hög marknadsandel eftersom eldrivna tåg är överlägsna bil- och flygtrafik när det gäller energiförbrukning och utsläpp per resa.